Op dit moment zijn er leveringsproblemen voor zowel de Kenwood producten als de producten van Phillips. Graag rekening houden met een langere levertijd indien u een product van deze merken besteld. Bij vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Kompas Veiligheidsgroep

Toegang tot en gebruik van de Kompas Veiligheidsgroep B.V. (hierna “Kompasgroep”) internetsite welke toegankelijk is via www.kompasveiligheidsgroep.nl hierna “Site”) en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna “Applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Kompas Veiligheidsgroep B.V., haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “Kompasgroep”) verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

1. Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Kompasgroep of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

2. Kompas Veiligheidsgroep B.V. noch een van haar groepsmaatschappijen, met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers
is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3. Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Kompasgroep gecorrigeerd zullen worden naar Kompasgroep goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Kompasgroep behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Kompasgroep sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring